Serwis jest częścią Głos Szczeciński
Jesteś tu: Strona główna Kobieta Przedsiebiorcza - Artykuły Artykuł

Regulamin plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza (edycja 2014)

Dodano: 25 stycznia 2011, 14:51

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, Kapitał zakładowy: 47.813.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 17 stycznia 2014 r. do 21 marca 2014 r.
3. Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika „Głos Szczeciński” (zwanego dalej „Dziennikiem”) oraz na stronach serwisu internetowego www.gs24.pl


Zasady Plebiscytu
1. Uczestniczkami plebiscytu mogą być kobiety, które spełniają jeden z następujących warunków: prowadzą własną działalność gospodarczą, aktywnie działają w organizacjach społecznych, politycznych lub posiadają ponadprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach.
2. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu plebiscytu w całości i uczestniczka zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w plebiscycie.


Udział
1. Zgłoszenia kandydatek będą przyjmowane w okresie od 17 stycznia 2014 r. do 6 lutego 2014 r. włącznie.
2. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie do redakcji kuponu zgłoszeniowego do udziału w Plebiscycie.
3. Zgłoszenia można dokonać na kuponie zgłoszeniowym wyciętym z Dziennika lub pobranym ze strony serwisu internetowego. Wypełniony i podpisany kupon zgłoszeniowy można dostarczać osobiście, listownie lub mailowo. W tym ostatnim przypadku konieczne jest przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanego kuponu.
4. Kupony zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy plebiscyt@gs24.pl (wpisując w temacie wiadomości Kobieta Przedsiębiorcza) lub przynieść osobiście, lub wysłać pocztą na adres: „Głos Szczeciński”, Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin z dopiskiem „Kobieta Przedsiębiorcza”.
5. Kandydatki można zgłaszać także wysyłając wiadomość SMS do dnia 5 lutego 2014 r. (do godz. 12:00) na numer telefonu 71466 o treści:

GS.K imię i nazwisko kandydatki oraz nazwa firmy, z którą jest związana
Przykład: GS.K Anna Nowak – Hurtownia MIX.

6. Koszt wysłania jednego SMS-a (o treści do 160 znaków) wynosi 1,23 zł z VAT.
7. Każdy Czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów do Plebiscytu.
8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu stworzy listę uczestników Plebiscytu, która będzie opublikowana na łamach Dziennika i na stronach serwisu internetowego.
9. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.


Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów oraz oryginalnych kuponów.
2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany:
• SMS-em w terminie od 14 lutego 2014 r. do 9 marca 2014 r., do godziny 24.00
• złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: „Głos Szczeciński”, Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin w terminie do 6 marca 2014 r., do godziny 18.00.
Kupony i SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
3. Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wydaniach piątkowych Dziennika w okresie trwania głosowania.
4. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatkom zostanie przypisany sposób głosowania – prefiks oraz numer porządkowy kandydatki.
5. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71466 SMS o treści:

GS.KP.xx gdzie xx to numer kandydata z listy, np. GS.KP.89

6. SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.
7. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów.
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 5 wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1. Laureatkami Plebiscytu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów – oddanych za pomocą SMS-ów oraz na oryginalnych kuponach drukowanych w Dzienniku.
2. W Plebiscycie zostaną nagrodzone kandydatki, na które zostanie oddana największa liczba głosów. Laureatki Plebiscytu otrzymają:
I Miejsce – tytuł Kobiety Przedsiębiorczej, statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę,
II Miejsce – wyróżnienie, pamiątkowy dyplom,
III Miejsce – wyróżnienie, pamiątkowy dyplom.
3. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród na łamach Dziennika.
4. Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
5. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w Dzienniku 14 marca 2014 r.
6. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
8. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego własnością.
9. Fundatorem nagrody dla Laureatów Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi Laureat.


Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik, wysyłający SMS w Plebiscycie, zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
3. SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez Organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.
4. Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez Organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych, wysyłając na adres mailowy plebiscyt@gk24.pl wiadomość pod tytułem: „SMS-y PROMOCYJNE”, w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe. Numer infolinii +48 22 312 18 52.
5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
• problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
• przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
• udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
7. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: „Media Regionalne” Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Kobieta Przedsiębiorcza”.
8. O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
9. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
11. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
12. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: „Media Regionalne” Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
  • Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  • forum.gs24.pl

Partnerzy plebiscytu

Ranking konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press sp. z o.o. 2001-2015